KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA 

AYDINLATMA BİLDİRİMİ 

İşbu aydınlatma bildirimi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatını haiz SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER DERNEĞİ (Dernek) olarak kişisel verilerin korunması kapsamında kişisel verilerinizin hangi hukuki sebebe dayalı olarak, nasıl ve hangi amaçla işlendiği ile buna uygun gerekli idari ve teknik tedbirlerin açıklanmasına yönelik olarak sizlerin aydınlatılması için hazırlanmıştır.

Sürdürülebilir Kalkınma İçin Yenilikçi Çözümler Derneği’nin kuruluş amacı sürdürülebilir kalkınma ve gelişmeye hizmet ederek her türlü ulusal ve uluslararası sosyal, ekonomik, çevresel ve kültürel projeyi geliştirmek, hayata geçirmektir. Toplumun gelişmesini odağına alan derneğimiz özellikle gençlere gelecek hedefleri ile destek olmak amacı ile www.gelecekdaha.net ve www.embarkproject.com platformlarında yer almaktadır. 14 Mayıs 2015 tarihinde kurulan derneğimiz halen “Talatpaşa Caddesi No:5 Levent Beşiktaş – İstanbul” merkez adresinde faaliyetlerini yürütmektedir. 

Okumakta olduğunuz “Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Bildirimi” (Bildirim) vasıtasıyla kişisel verilerinizi işleme süreçlerimiz ve KVKK kapsamında haklarınız hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz. 

 

1.İşleme Ne Demek?

 

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir. 

 

2.Hangi Kişisel Verileriniz İşliyoruz?

 

Derneğimizde içinde yer almak istediğiniz proje kapsamında aşağıda sayılı kişisel verilerinizi işlemekteyiz:

Kişisel Veri Açıklama
Kimlik  Ad soyad, doğum tarihi
İletişim İkamet bilgisi, cep telefonu numarası, elektronik posta
Mesleki Deneyim – Eğitim Bilgileri Mezun olunan ve mevcut okul bilgileri
Görsel ve İşitsel Kayıtlar Fotoğraf, kamera, ses kayıtları
İşlem Güvenliği IP adres bilgileri, internet sitesi giriş ve çıkış bilgileri

 

3.Kişisel Verilerinizi Hangi Hukuki Sebebe Dayanarak ve Nasıl İşliyoruz?

 

Kişisel verilerinizi, açık rızanıza dayalı olarak dahil olduğunuz bu projenin gerçekleştirilmesi (hukuki ilişkinin kurulması) veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması; temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerimiz için veri işlemenin zorunlu olduğu hallerde, açık rızanız olmaksızın işlemekteyiz.

Derneğimizin kişisel veri işleme politikalarına uygun şekilde gerekli tedbirlerin alınması ve Kanundan kaynaklanan sair yükümlülüklerin ifa edilebilmesi adına kişisel verileriniz; elden, e-posta ile, elektronik ya da fiziki olarak Dernek tarafından web sitesi üzerinden ve ilgili departmanları kanalıyla otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilmektedir ve işlenebilmektedir. Dernek, Kişisel Verilerinizin işlenmesinde başta Anayasa, KVKK ve ilgili mevzuat ile Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası kapsamında belirtilen veri işleme ilkelerine ve yükümlülüklerine uygun davranmaktadır.

 

4.Hangi Amaçla Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

 

Kişisel Verileriniz aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında sınırlı olarak işlenmektedir: 

 • Mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, yan haklar ve menfaatlerinizin tespiti süreçlerinin yürütülmesi
 • Sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi
 • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Çevre bilinci gelişimi ve çevre eğitimleri
 • Yetenek kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi
 • Hukuksal süreçlerin takibi 
 • Güvenlik kontrolleri ve resmî kurumlara ibraz
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Derneğimizin acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
 • Derneğimizin yürüttüğü ve dahil olduğu iç denetim, soruşturma, denetim, etik ve fon faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Dernek içi iletişim ve iş birliğinin güçlendirilmesi

 

5.Kişisel Verileriniz Yurtiçi ya da Yurtdışına Aktarılıyor mu?

 

Kişisel verilerinizi, KVKK’nın 4’üncü maddesinde sayılan genel ilkelere ve 8 ve 9’uncu maddelerinde öngörülen şartlara uymak ve gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla, mevzuat gereği yurtiçi ve yurtdışında bulunabilen, Dernekler Birimi, Sosyal Güvenlik Kurumu, İşkur, Vergi Dairesi, İçişleri Bakanlığı gibi yetkili kurum ve kuruluşlara, yurtiçinde ve dışında yer alan bilgi teknolojileri, bulut bilişim, bordrolama ve güvenlik de dahil olmak üzere Derneğimizin destek veya hizmet aldığı mali müşavirler, avukatlar, destekçiler, tedarikçiler, danışmanlar, mentorlar, gönüllüler, denetim firmaları ya da Derneğimize fon temin eden bağışçılarımız olmak üzere üçüncü kişilere aktarabiliriz. 

 

6.KVKK Tahtında Veri Sahibi Olarak Haklarınız?

 

KVKK ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde:

 • Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 • Kişisel Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Yurtiçinde ve varsa yurtdışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 • Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme
 • Yapılan işlemlerin Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 • Kişisel Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

 

7.Haklarınız Kapsamında Derneğe Başvuru Yolları?

 

Aşağıda belirtilen yöntemlerle veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Başvuru Formu’nu (Başvuru formunu web sitelerimiz www.gelecekdaha.net  ve www.embarkproject.com adreslerinden ya da Derneğimiz merkezinden temin edebilirsiniz) doldurup imzalayarak Derneğimize ücretsiz olarak ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya noter aracılığı ile “Talatpaşa Caddesi No:5 Levent, Beşiktaş – İstanbul”  adresimize ya da 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca “güvenli elektronik imzanızla” imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun kvkk@gelecekdaha.net e-posta adresine gönderilmesi halinde, Derneğimiz başvurunuzu 30 gün içinde neticelendirerek talebi kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder ve cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir.